Balíčky odesíláme pravidelně, a to minimálně 3x týdně. | MÁME NOVOU PRODEJNU! Navštivte nás ve Fulneku na náměstí.

Pravidla soutěží

ADVENTNÍ SOUTĚŽE 2021: Pravidla jsou aktuálně platná pro adventní soutěže na profilech @hrackyvzdelavacky na Instagramu a Facebooku (spol. Meta Platforms Inc.). Celková doba trvání soutěží je od 28.11. 2021 do 31. 12. 2021. Konkrétní pravidla účasti v soutěžích jsou vždy součástí soutěžních příspěvků.

1. adventní soutěž (28.11.-1.12.): 1 výhra pro 1 výherce - Svítilna Mideer
2. adventní soutěž (5.12.-8.12.): 1 výhra pro jednoho výherce - 1x Pexetrio Povolání a 1x Pexetrio Pohádky
3. adventní soutěž (12.12.-15.12.): 1 výhra pro jednoho výherce - Pastelově Člověče nezlob se (Legler)
4. adventní soutěž (bude upřesněno po odhalení)

1. Pořadatel

1.1 Pořadatelem soutěží je internetový obchod www.hrackyvzdelavacky.cz provozovaný společností www.scio.cz, s.r.o., Pobřežní 658/34, 186 00 Praha 8, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 100551 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook, resp. Meta (prov. Facebook a Instagram) a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány Pořadateli, nikoliv společnosti Facebook (Meta).

2. Jak soutěžit

2.1 Soutěž probíhá na facebookových stránkách Hračky vzdělávačky na adrese https://www.facebook.com/hrackyvzdelavacky a na instagramových stránkách https://www.instagram.com/hrackyvzdelavacky Soutěže probíhají od 28.11. do 31.12.2021.

2.3 Soutěž je určena uživatelům sociálních sítí Facebook a Instagram starším 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „soutěžící“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

2.4 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.5 Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Pořadatele soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Pořadateli soutěže, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Pořadatele soutěže nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.

3. Pravidla hry (vyhodnocení soutěže)

3.1 Úkolem soutěžících je splnit pravidla uvedená vždy u příslušného soutěžního příspěvku. Výhercem každé jednotlivé soutěže se stane vylosovaný soutěžící splňující všechny podmínky uvedené u soutěžního příspěvku (1. splnění úkolu, 2. like příspěvku a 3. sledování stránky, na které soutěží).

3.2 Z každé platformy bude vybrán jeden hlas každého soutěžícího splňující podmínky soutěže. Pokud bude jedna osoba odpovídat jak na platformě Facebook, tak Instagram, bude do slosování zahrnuta dvakrát.

3.3 Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

4. Výhry

4.1 Výherce obdrží cenu uvedenou v soutěžním příspěvku, pod kterým soutěží.

4.2 Výherce soutěže budou informováni o výhře veřejným příspěvkem na profilu https://www.facebook.com/hrackyvzdelavacky resp. https://www.instagram.com/hrackyvzdelavacky a to nejpozději do tří pracovních dnů po skončení soutěže, načež budou vyzváni k předání kontaktu prostřednictvím soukromé zprávy.

4.3 Výhra bude výhercům doručena do 4 týdnů po ukončení soutěže.

5. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora https://www.facebook.com/hrackyvzdelavacky resp. https://www.instagram.com/hrackyvzdelavacky

5.2 Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

5.3 Pořadatel soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Pořadatel soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu od Pořadatele soutěže nebo ho nekontaktoval pomocí soukromé zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí soukromé zprávy do 48 hodin od uveřejnění příspěvku, ve kterém byli výherci veřejně vyhlášeni, propadá výhra Pořadateli a nebude výherci udělena.

5.4 Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které: a) neodpovídají zadanému tématu soutěže, b) obsahují prvky násilí, xenofobie či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, c) by mohly poškodit dobré jména Pořadatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Pořadatele nebo třetí osoby, d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

5.5 O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Pořadatel soutěže.

5.6 Výhru nelze směnit za peníze. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

6.1 Účastí v soutěži uděluje soutěžící dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti www.scio.cz, s.r.o., Pobřežní 658/34, 186 00 Praha 8, a to: a) v rozsahu jméno, příjmení, facebookové/instagramové jméno, doručovací adresa, e-mail a telefon, b) za účelem provozu, vyhodnocení a uzavření této soutěže a dále také pro marketingové a obchodní aktivity Pořadatele; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb dle zákona č. 480/2004 Sb. c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.

6.2 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook či Instagram, společností Facebook Inc., resp. Meta Platforms Inc.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

7.2 Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu soutěžního období k nahlédnutí na adrese: https://www.hrackyvzdelavacky.cz/pravidla/pravidla-soutezi/ . Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.

V Praze, dne 28. 11. 2021.