Balíčky odesíláme pravidelně, a to minimálně 3x týdně. | MÁME NOVOU PRODEJNU! Navštivte nás ve Fulneku na náměstí.

Zpracování osobních údajů

Na této stránce informujeme zákazníky společnosti Hologic o způsobech zpracování osobních údajů, o jejich ochraně a obecně o politice společnosti Hologic ve vztahu k osobním údajům.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Hologic s.r.o., IČ: 17096707, se sídlem Kostelec 20, 742 45 Fulnek, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89090. Dále také jen Správce nebo společnost Hologic.

Správce při zpracování osobních údajů dodržuje povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Společnost Hologic nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, s žádostí o jakékoliv informace týkající se zpracování osobních údajů, jakož i za účelem uplatnění jakýchkoliv práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, se lze obracet přímo na kontaktní údaje e-shopu: info@hrackyvzdelavacky.cz, tel. 731 445 486.

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR)

GDPR je ucelenou právní úpravou ochrany osobních údajů. Společnost Hologic stejně jako všichni ostatní správci a zpracovatelé osobních údajů je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem právní úpravy GDPR je ochrana subjektů údajů před neoprávněných zacházením s jejich osobními údaji, a to včetně umožnění větší kontroly nad tím, co se s jejich osobními údaji děje.

Zpracování osobních údajů pro e-shop Hračky vzdělávačky

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké základní údaje zpracováváme prostřednictvím našeho e-shopu Hračky vzdělávačky při prodeji zboží?

 • pro potvrzení objednávky zboží: jméno, příjmení, email, telefon, adresa (fakturační, dodací), popř. IČO. Údaje využíváme pro plnění smlouvy nabývající platnosti při potvrzení objednávky – zpracování a doručení, resp. vydání objednávky;
 • při registraci email;
 • při platbě převodem nebo při vrácení peněz za vrácené zboží nebo vyřízení reklamace: číslo bankovního účtu.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proč údaje zpracováváme?

 • pro účely vyřízení objednávky (plnění smlouvy) včetně doručení zboží, příp. vrácení zboží v zákonné lhůtě či reklamaci v záruční lhůtě;
 • údaje registrovaných zákazníků pro opakované využívání služeb;
 • pro účely občasného zasílání informačních emailů (obchodních sdělení) zákazníkům.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM SUBJEKTŮM

Komu předáváme osobní údaje zákazníků?

 • V nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, email, telefon, adresa) předáváme údaje smluvním přepravcům a službám, kteří se zavazují údaje využít pouze pro účely doručení objednaného zboží.
 • K osobním údajům zákazníků může mít přístup externí administrátor při správě a úpravách eshopu. Taková činnost probíhá na smluvním základě a takový externí administrátor přebírá veškeré závazky, které zpracovateli ukládání GDPR.
 • Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop Hračky vzdělávačky zapojen. Dotazníky zasíláme pokaždé, když u nás zákazník nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vznesení námitky zákazníkem nebudeme dotazník dále zasílat.

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co nás opravňuje tyto osobní údaje zpracovávat, případně proč musíme tyto údaje zpracovávat?

 • Základní osobní údaje můžeme a zároveň i musíme zpracovávat proto, abychom mohli splnit uzavřenou smlouvu – tedy především doručit zboží, které si zákazník koupil.
 • Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u nás.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORU COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Údaje jsou uloženy na serveru poskytovatele hostingu, který převzal veškeré závazky zpracovatele osobních údajů dle GDPR.

K samotným údajům pak mají přístup pouze osoby proškolené o ochraně osobních údajů a správných postupech zaručujících, že nedojde ke ztrátě či úniku údajů či k jejich poškození. Okruh pracovníků, kteří mají k údajům přístup, je omezen pouze na ty, kteří jej nezbytně potřebují.

Osobní údaje uchováváme:

 • Po dobu nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu.
 • V účetních dokladech včetně SW pro vedené účetnictví po dobu stanovenou zákonem pro archivaci účetních dokladů.
 • Účet registrovaného zákazníka po dobu 10 let od posledního nákupu.

Práva subjektů údajů

Každý, jehož osobní údaje jsou správcem zpracovávány (dále jen „subjekt údajů“), má následující práva. Za dítě je pak může uplatnit zákonný zástupce.

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Každý má právo se dozvědět, zda jsou nebo nejsou jeho údaje zpracovávány – pokud ano, pak má právo získat přístup k těmto údajům a dále k informacím o účelech, kategoriích údajů, příjemcích, době uložení, o právu podat stížnost, o zdroji údajů (pokud nejsou od subjektu údajů), že dochází k automatizovanému rozhodování a dále má právo získat kopii těchto údajů.

PRÁVO NA INFORMACE

Správce informuje subjekty údajů o veškerých způsobech zpracování jejich osobních údajů, a to ať už jde o údaje získané od subjektu údajů, tak i v případě, že údaje získá jiným způsobem. Subjekt údajů má také právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a Správce mu vyhoví.

PRÁVO NA OPRAVU

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce je vymaže. Podmínkou pro výmaz však je splnění některé podmínky stanovené GDPR:

 • Osobní údaje už nejsou potřeba k účelu, ke kterému byly shromážděny.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje zároveň jiný právní důvod (titul) ke zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistuje žádný převažující důvod pro zpracování.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.
 • Výmaz ukládá právní předpis.
 • Jde o údaje o dítěti shromážděné v souvislosti se službami informační společnosti.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR (subjekt popírá přesnost údajů; zpracování je protiprávní, avšak subjekt odmítá výmaz; správce údaje nepotřebuje k původnímu účelu, ale subjekt je požaduje pro uplatnění svých nároků; subjekt údajů vznesl námitku). Zpracování údajů se v takovém případě omezí jen na jejich uložení, není-li dán souhlas subjektu s jiným zpracováním.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil. Toto právo se vztahuje na případy výslovně v GDPR uvedené, tedy pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy a zároveň pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně. V případě osobních údajů zpracovávaných společností Hologic k takové situaci běžně nedochází.  

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a Správce dále takové údaje nezpracovává, v případě že:

 • jde o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na něm má oprávněný zájem správce, a správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • jde o zpracování pro účely přímého marketingu.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně žádat soudní ochranu.