Balíčky odesíláme pravidelně, a to minimálně 3x týdně. | MÁME NOVOU PRODEJNU! Navštivte nás ve Fulneku na náměstí.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.hrackyvzdelavacky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem internetového obchodu, společností Hologic s.r.o., a Zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hrackyvzdelavacky.cz.

1) Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Provozovatel internetového obchodu

Hologic s.r.o (dále také jen společnost Hologic )
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89090
Sídlo společnosti: Kostelec 20, 742 45 Fulnek, Česká republika
Tel.: (+420) 731 445 486
E-mail: info@hrackyvzdelavacky.cz
IČ: 170 96 707
DIČ: CZ 170 96 707

Bankovní účet:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 35505500/2010
IBAN: CZ53 2010 0000 0000 3550 5500
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Společnost Hologic při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

1.2 Zákazník

Zákazník je spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zákazníkem může být i právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, obchodní podmínky se pro ně pak použijí přiměřeně.

1.3 Spotřebitelská smlouva 

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kdy jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel (Zákazník) a na druhé straně dodavatel zboží či poskytovatel služeb, zejména se jedná o smlouvu kupní, o dílo nebo o jiné smlouvy dle občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smlouvy kupní.

1.4 Platnost obchodních podmínek

Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může společnost Hologic měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Produkty

Popis jednotlivých produktů je uveden v internetovém obchodě www.hrackyvzdelavacky.cz.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Hologic uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, nejsou-li uvedené v těchto obchodních podmínkách. 

1.6 Informace k objednávce

Společnost Hologic poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky Zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Společnost Hologic neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2) Registrace zákazníka, objednávka produktů a uzavření smlouvy

2.1 Registrace v internetovém obchodě společnosti Hologic

Zákazník se může zaregistrovat v internetovém obchodě na webové adrese www.hrackyvzdelavacky.cz.

Registrace není nezbytná pro nákup zboží.  Je ale vhodná, Zákazník má v osobním profilu možnost sledovat aktuální stav svojí objednávky, stahovat faktury nebo měnit doručovací adresu dle článku 5), odst. 1, 2 a 3 těchto Obchodních podmínek. 

Systém Zákazníka sám navede do registračního formuláře, kde zákazník vyplní nezbytné údaje:

 • e-mailovou adresu a heslo,

a pokud sám chce, také:

 • jméno a příjmení,
 • úplnou poštovní adresu (ulice, číslo domu, PSČ a město),
 • telefon.

Úspěšná registrace Zákazníka je společností Hologic potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem při registraci. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností Hologic považovány za správné. V případě zadání chybných nebo neúplných údajů společnost Hologic nezaručuje, že objednávka bude správně a včas vyřízena.

Registraci Zákazník provede pouze jednou. Každou další objednávku provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky, tedy pod přihlašovacím jménem a heslem.

Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho osobního profilu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého osobního profilu třetím osobám.

Společnost Hologic může zrušit osobní profil Zákazníka, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj osobní profil déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Zákazník bere na vědomí, že osobní profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Hologic, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Objednávku lze učinit i bez registrace, v takovém případě bude Zákazník přiměřeně informován o stavu zpracování objednávky e-mailem.

2.2 Zabezpečení nakládání s osobními údaji

Registrační údaje Zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu s platnou právní úpravou, tedy zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Bližší informace o správci osobních údajů, o způsobu a účelu jejich zpracování, jakož i o právech subjektů údajů jsou k dispozici ZDE.

2.3 Objednávka

Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávaný produkt „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky společnosti Hologic je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Hologic kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Hologic považovány za správné. Společnost Hologic neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v osobním profilu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).

Společnost Hologic je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4 Uzavření smlouvy

Smluvní vztah mezi společností Hologic a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností Hologic zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka (je-li zadána korektně). Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené objednávce.

V případě, že zákazník objednává zboží telefonicky, je společnost Hologic rovněž povinna zákazníkovi zaslat objednávku elektronicky na e-mail k odsouhlasení. Zákazník musí takto zaslanou objednávku písemně potvrdit, až poté je považována za uzavřenou.

Od tohoto momentu mezi společností Hologic a Zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřená smlouva je společností Hologic archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách internetového obchodu www.hrackyvzdelavacky.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkem.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3) Cena a úhrada ceny produktů

3.1 Výše ceny produktů

Výše ceny produktů společnosti Hologic je určena ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě www.hrackyvzdelavacky.cz platným ke dni odeslání objednávky společnosti Hologic. Společně s cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti Hologic také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle bodu 4.3. těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.2 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku (za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží) lze uhradit následovně:

a) Platba převodem – po dokončení objednávky se Zákazníkovi zobrazí údaje potřebné pro realizaci platby bankovním převodem na účet společnosti Hologic (číslo účtu a variabilní, popř. specifický a konstantní symbol), tyto údaje jsou Zákazníkovi zaslány v e-mailové zprávě potvrzující objednávku. Platba je po zadání zákazníkem obvykle připsána na bankovní účet společnosti Hologic během jednoho až dvou pracovních dnů od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka pod správným variabilním symbolem na bankovní účet společnosti Hologic. 

b) Platba on-line platební kartou - po dokončení objednávky klikne je zákazníkovi nabídnuto zaplatit přes zabezpečenou platební bránu. Zákazník zadává údaje o své platební kartě, platební karta musí mít aktivovanou službu platby přes internet. Úspěšně provedená platba prostřednictvím platební karty je autorizována automaticky během několika minut, maximálně hodin od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena považována za uhrazenou.

c) Platba na dobírku – pokud Zákazník v objednávce zvolí doručení produktu na dobírku, uhradí cenu včetně poštovného a úhrady za dobírku při doručení produktu. Zákazník je povinen si objednávku včas převzít a platbu uhradit, v opačném případě mu může být účtován poplatek za služby spojené s marným doručením a vrácením zboží (dopravné a balné).

3.3. Povinnost zákazníka uhradit objednaný produkt

Zákazník není povinen hradit zálohu ani jinou podobnou platbu, dle zvoleného způsobu úhrady (tedy mimo zboží zasílaného na dobírku nebo placeného v hotovosti) však bude až na výjimky společnost Hologic požadovat uhrazení celé ceny předem před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

Cena je splatná do 14 dní od uzavření smlouvy.

4) Doručení objednaných produktů

Ze zákona musí být zboží zákazníkovi doručeno nejpozději do 30 dnů od objednávky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Pokud obchodník zákonnou lhůtu nedodrží, kupní smlouva zaniká a zákazník je oprávněn zboží nepřevzít a neplatit. Společnost Hologic však zboží skladem zasílá následující pracovní den, nejpozději však do pěti pracovních dní po jeho zaplacení Zákazníkem nebo v případě platby na dobírku ve stejné lhůtě od potvrzení objednávky na adresu uvedenou Zákazníkem při objednání. V případě, že si zákazník přeje zaslání zboží mimo Českou republiku, je toto třeba předem domluvit.

Náklady na doručení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu na www.hrackyvzdelavacky.cz nese zákazník. Výše nákladů na doručení zboží (poštovného) je uvedena ZDE.

Je-li společnost Hologic podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to i v případě, že si zboží úmyslně nevyzvedne a vrátí se společnosti Hologic.

Cena doručení mimo Českou republiku bude stanovena v konkrétním případě individuálně podle skutečných nákladů na doručení.

5) Změna, zrušení a storno objednávky

5.1 Změna objednávky

Doručovací údaje, obsah objednávky, způsoby dodání a platby je možné měnit pouze do doby odeslání. Po odeslání objednávku již nelze měnit. 

5.2 Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Objednávku nelze po jejím odeslání zrušit.

5.3 Storno objednávky ze strany zákazníka

Po uhrazení ceny objednaného zboží již není Zákazník oprávněn objednávku produktu stornovat.

5.4 Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu s výjimkou:

 • zboží upraveného podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,
 • zboží, které je audio nebo video nahrávkou nebo počítačovým programem, porušil-li zákazník jejich originální obal,
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí být oznámení o odstoupení od smlouvy společnosti Hologic odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný společností Hologic, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (ke stažení zde - navratovy_list_HV). Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat také na adresu společnosti Hologic či na adresu elektronické pošty info@hrackyvzdelavacky.cz, popř. jiným písemným jednoznačně doložitelným způsobem (chat, Messenger apod).

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti Hologic vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti Hologic, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5 Zrušení objednávky ze strany společnosti Hologic

Společnost Hologic je oprávněna zrušit objednávku Zákazníka, resp. odstoupit od smlouvy, pokud cena nebyla uhrazena do 14 dní od jejího uzavření (potvrzení objednávky) dle bodu 2.4 těchto Obchodních podmínek. V případě zaslání zboží na dobírku je společnost Hologic oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud zákazník zboží nepřevezme. 

5.6 Postup vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek vrátí společnost Hologic peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je společnost Hologic od zákazníka přijala, je-li to možné. Společnost Hologic je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Zákazník může uvést jiný způsob (číslo účtu) pro vrácení peněz v rámci potvrzení opravného daňového dokladu.

Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost Hologic částku odpovídající ceně zboží a částku odpovídající nákladům na doručení zboží Zákazníkovi, zvolil-li si však Zákazník dražší poštovné než je základní, vrátí mu společnost Hologic částku odpovídající základnímu poštovnému, které k doručení zboží nabízí. Odstoupí-li Zákazník pouze od části smlouvy, vrací se poštovné jen v tom v rozsahu, jaký činí rozdíl mezi základním poštovným v původním rozsahu objednávky a základním poštovným, které by bylo účtováno pro tu část objednávky, od níž Zákazník neodstoupil. 

Společnost Hologic není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Hologic odeslal.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je společnost Hologic oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny.

Společnost Hologic zašle Zákazníkovi do 10 dní opravný daňový doklad, zákazník potvrdí společnosti Hologic doručení tohoto opravného daňového dokladu a doplní do něj číslo bankovního účtu, na který chce vrátit peníze, pokud tak neučinil již v Návratovém listu (v případě, že číslo účtu nedoplní, budou mu peníze vráceny na účet, z nějž za produkt zaplatil). Na základě toho bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena. 

6) Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníků e-shopu www.hrackyvzdelavacky.cz společnosti Hologic v souladu s ustanovením článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou k dispozici na stránce Zpracování osobních údajů a Ochrana osobních údajů.

7) Reklamace a reklamační řád – práva z vadného plnění

7.1 Reklamační řád

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu společnosti Hologic o zajištění vysoké kvality prodávaného zboží vznikne na straně Zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

7.2 Vada zboží

Společnost Hologic odpovídá Zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Vada zboží znamená, že dodané zboží nemá stranami sjednané, výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti a/nebo ho nelze užít obvyklým způsobem a/nebo nevyhovuje právním předpisům. Zákazníkovi nenáleží práva z odpovědnosti za vady v případě vady, pro kterou je zboží prodáváno za sníženou cenu, případně za přiměřené opotřebení, pokud je prodáváno použité zboží.

Společnost Hologic odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Zákazníkem. Společnost Hologic však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání věci v rozporu s pokyny společnosti Hologic nebo pokyny výrobce či v rozporu s obvyklým způsobem užívání nebo vyplývá-li to z povahy věci.

7.3 Způsob uplatnění práv z odpovědnosti společnosti Hologic za vady zboží (reklamace)

Zákazník je povinen zboží po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat.

Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

Zákazník je povinen oznámit společnosti Hologic vadu zboží bez zbytečného prodlení poté, co takovou vadu zjistí. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje společnost Hologic, aby Zákazník v případě reklamace vyplnil také reklamační list, který obsahuje veškeré údaje nezbytné pro vyřízení reklamace (ke stažení zde - reklamacni_list_HV) a zaslal ho e-mailem nebo poštou společně s reklamovaným produktem společnosti Hologic.

Společnost Hologic je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného prodlení. Společnost Hologic se zavazuje informovat zákazníka o přijetí reklamace a předpokládaném způsobu jejího vyřízení do 3 pracovních dní od jejího uplatnění. Společnost Hologic se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

7.4 Práva zákazníka z odpovědnosti společnosti Hologic za vady zboží

Je-li zboží vadné, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Hologic nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost Hologic nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost Hologic zákazníkovi uhrazenou cenu zboží v souladu s bodem 5.6 těchto Obchodních podmínek.

8) Autorská práva a práva duševního vlastnictví

Je-li součástí dodaného zboží dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), je Zákazník oprávněn toliko dílo osobně užít, aniž by přitom dílo v rozporu s autorským zákonem rozmnožoval, dílo nebo jeho rozmnoženinu rozšiřoval, pronajímal, vystavoval nebo sděloval veřejnosti.

Je-li součástí dodaného zboží licence k výkonu práv duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 an. občanského zákoníku, jedná se o licenci nevýhradní, která opravňuje Zákazníka toliko k užití díla výhradně pro svou osobní potřebu. 

Porušením autorského práva a práva duševního vlastnictví se Zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti Hologic. V některých případech může takové porušení autorského práva naplnit i znaky trestného činu.

9) Závěrečná ustanovení

9.1 Platnost a závaznost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb Zákazníka a společnosti Hologic prostřednictvím internetového obchodu www.hrackyvzdelavacky.cz. Platí od 6. 1. 2023.

9.2 Jazyk komunikace

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude společnost Hologic používat český jazyk.

9.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se Zákazník domnívá, že společnost Hologic porušila své povinnosti z uzavřené smlouvy, sdělí svoji stížnost na e-mailovou adresu info@hrackyvzdelavacky.cz.

V případě, že i přes vzájemnou snahu Zákazníka a společnosti Hologic nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Zákazník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností Hologic a Zákazníkem jako spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Hologic poprvé. Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

9.4 Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podmínkami

Zákazník odkliknutím tlačítka souhlasu v objednávce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.